banner

Müügilepingu üldtingimused

1. Üldsätted

 

1.1. Müüja on Inspiroom OÜ, registrikood 14791525 (edaspidi Müüja), aadress Kalaranna 8/2, 10145, Tallinn, Harju maakond, e posti aadress info@inspiroom.eu, veebileht www.inspiroom.eu (edaspidi Veebileht).

1.2. Ostja on tarbija, st füüsiline isik, kes teeb ostu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega (edaspidi Tarbija) või ettevõtja, kes teeb tehingu, mis seondub iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega (edaspidi Ettevõtja ning ühiselt Tarbijaga kui Ostja).

1.3. Käesolevad müügilepingu üldtingimused (edaspidi Müügitingimused) kohalduvad müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse Müügitingimuste kehtivuse ajal Müüja ja Ostja vahel Müüja poolt müüdavate kaupade osas. 

1.4. Müügitingimused kehtivad alates nende avaldamisest Müüja veebilehel.

1.5. Müüjal on õigus käesolevaid Müügitingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Ostjat Müüja Veebilehe kaudu. Ostja suhtes kehtivad Müügitingimused, mis olid jõus kauba ostmise ajal. 

 

2. Tellimuse esitamine ja Lepingu sõlmimine

 

2.1. Kauba tellimiseks tuleb Ostjal esitada Müüjale päring Müüja Veebilehel nimetatud telefoninumbri või e-posti aadressi teel, saates päringu Veebilehel oleva vormi kaudu või avaldades soovi kauba tellimiseks Müüja esindussalongis. Päringu esitamise järgselt võtab Müüja Ostjaga ühendust, et täpsustada tellimuse tingimused.

2.2. Pärast tellimuse tingimuste täpsustamist edastatakse Ostjale e-posti teel hinnapakkumine, millel on toodud või viidatud Müüja poolt müüdava kauba lõplikud omadused, sh kogus, hind, jmt, kauba eest tasutav ettemaks ja Müügitingimused (edaspidi Hinnapakkumine). Juhul, kui Hinnapakkumisel esineb vastuolu, on Ostja kohustatud Müüjat sellest koheselt teavitama. Hinnapakkumine on kehtiv kuu aega alates selle väljastamisest Ostjale, kui Hinnapakkumisel ei ole märgitud teistsugust tähtaega.

2.3.Ostja peab Hinnapakkumise aktsepteerima e-posti teel kuu aja jooksul alates Hinnapakkumise väljastamisest või Hinnapakkumises märgitud tähtaja jooksul. Kui Ostja ei kinnita Hinnapakkumist selles märgitud tähtaja jooksul, loetakse, et Ostja on Hinnapakkumise tagasi lükanud ja Hinnapakkumine kaotab kehtivuse. Kui Ostja on Hinnapakkumise kinnitanud, saadetakse Ostjale e-posti teel ettemaksuarve, millel on näidatud kauba lõplik koguhind.

2.4. Leping loetakse sõlmituks alates ettemaksuarvel näidatud ettemaksu laekumisest Müüja arvelduskontole. Ettemaksuarve tasumisega kinnitab Ostja oma nõustumist ettemaksuarvel näidatud kauba lõpliku hinna ja omadustega ning Müügitingimustega. Kui Ostja ettemaksuarvet tähtaegselt ei tasu, siis Leping ei jõustu ning Müüjal ei ole kohustust tellimust täita.

2.5.Ettemaksuarve tasumise järgselt edastab Müüja Ostjale arve ettemaksu ületavas osas (edaspidi Lõpparve), millel on märgitud Ostja poolt tasutud ettemaksu summa ja ülejäänud osa kauba maksumusest, mida Ostja on kohustatud tasuma enne kauba väljastamist või vastaval kokkuleppel Ostjaga kauba kättesaamisel.

 

3. Maksetingimused

 

3.1. Ostja on kohustatud tasuma kauba eest ülekandega Müüja arvelduskontole vastavalt Müüja poolt esitatud arvetele ja seal märgitud tähtaegadele.

3.2. Arve tasumisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,1% tasumata summast päevas.

 

4. Tasu kauba kohaletoimetamise eest ja kauba üleandmine

 

4.1. Kauba hinnale võib lisanduda tasu kohaletoimetamise eest, mis sõltub sihtkohast ning kohaletoimetamise viisist. Kohaletoimetamise tasu suurus on näidatud Ostjale esitatavatel kauba arvetel või esitatakse Ostjale kohaletoimetamise tasu eest eraldi arve.

4.2. Kui Müüja ei ole Ostjaga kokku leppinud teisiti, toimetatakse kaup Ostjale kohale Ostja poolt valitud asukohta pärast seda, kui Ostja on täies ulatuses tasunud kogu tellitud kauba eest vastavalt Müüja poolt edastatud Lõpparvele.

4.3. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko ning omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba üleandmisega Ostjale.

4.4. Kauba vastuvõtmisel on Ostja kohustatud Kauba viivitamata üle vaatama ning kontrollima Kauba seisukorda ja Kauba vastavust Hinnapakkumisele ja Lepingule. Ostjal on õigus Kauba vastuvõtmisest keelduda üksnes juhul, kui see ei vasta olulises ulatuses Lepingu tingimustele.
 

 

5. Kauba puudused

 

5.1. Müüja vastutab Ostjale müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba Kauba üleandmise hetkel. Müüja ei vastuta Kauba mittevastavuse eest, mis tuleneb Kauba ebaõigest paigaldamisest.

5.2. Kui Ostja puhul on tegemist Tarbijaga, siis vastutab Müüja kauba puuduste eest, mis olid olemas juba kauba üleandmise hetkel ning mis ilmnevad kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest. Eeldatakse, et puudus, mis ilmneb ühe (1) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Tarbijale, oli olemas juba kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega. Vastava eelduse ümberlükkamise kohustus on Müüjal. Kauba puuduse ilmnemisel on Tarbija kohustatud kirjalikult teavitama sellest viivitamatult Müüjat Müügitingimustes või Veebilehel näidatud kontaktandmetel hiljemalt kahe kuu jooksul pärast seda, kui Tarbija sai mittevastavusest teada.

5.3. Kui Ostja puhul on tegemist Ettevõtjaga, ei vastuta Müüja kauba mittevastavuse eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist, välja arvatud juhul, kui mittevastavus tekkis Müüja kohustuste rikkumisest tulenevalt. Müüja ei vastuta kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ettevõtja Lepingu sõlmimisel sellisest mittevastavusest teadis või pidi teadma. Kauba puuduse ilmnemisel on Ettevõtja kohustatud kirjalikult teavitama sellest Müüjat kolme (3) päeva jooksul Müügitingimustes või Veebilehel näidatud kontaktandmetel. Ettevõtja peab puudust piisavalt täpselt kirjeldama ja tõendama.

5.4. Kui kaubal esinevad puudused, mille eest Müüja vastutab, on Müüja kohustatud kauba parandama või asendama uue kaubaga Müüja enda kulul, kusjuures eeldatakse, et kauba tasuta parandamine on Müüjat vähim koormav meede. Puudusega kauba asendamise korral on Müüjal õigus nõuda puudustega kaup Ostjalt tagasi.

5.5. Müüja ei vastuta loomulikust kulumisest, tahtlikust lõhkumisest, ebaõigest paigaldamisest, valest kasutusviisist või hooldamisest või vääramatust jõust põhjustatud puuduste eest Kaubal.
 

 

6. Nahkkaupadele kohalduvad eritingimused

 

6.1. Kaubad valitakse tavaliselt välja Eestis asuvate näidiste põhjal, millega on Ostjal võimalik tutvuda. Taimsete värvidega värvitud naha oluline omadus on mh see, et värv võib tooni võrra päiksevalguse käes olemise tagajärjel muutuda. Heledad värvitoonid lähevad sageli tumedamaks ja tumedamad toonid muutuvad heledamaks. Lisaks sellele erineb iga järgnev partii loomanahku eelmisest partiist, mis on (looduslikus) tootmisprotsessis vältimatu. Sellest tulenevalt võivad näidis ja tellitud partii värvitoonilt erineda.

6.2. Nahk on looduslik kaup ja reageerib keskkonnamuutustele. Sarnaselt puitpõrandale sisaldab ka nahk teatud määral niiskust. See tähendab seda, et väheneva suhtelise õhuniiskuse korral tõmbub nahk kokku. Nahas sisalduv õli aurustub, mille tagajärjel muutub paneel veidi väiksemaks. Suure suhtelise õhuniiskusega paneel paisub. Tegemist on pideva protsessiga, mille käigus põrand/sein pidevalt reageerib ümbritsevale keskkonnale. Vastavad muutused nahkkaupades on üldiselt millimeetrites.

6.3. Paneelid tuleks paigaldada asukohta, mille suhteline temperatuurivahemik jääb vahemikku 18-26 kraadi ning suhteline õhuniiskus peaks jääma vahemikku 40-60%. Enne tellimuse kinnitamist, on ostjal kohustus teavitada Müüjat kui nahkkaupade esindajaid, kui kauba asukoha õhuniiskus ja temperatuur on oluliselt erinevad eelnimetatud vahemikest, et Müüja kui nahkkaupade esindaja saaksid koostöös leida sobiva lahenduse. Vaidluse korral on Ostja kohustatud tõendama, et kauba asukohas olev kliima oli nahkkauba omadustele ja eripärale sobilik.

6.4. Loomade tegevus ja keskkonnast tingitud olustik võib jätta looma nahale erinevaid arme (kriimustused, putukate hammustused jne). Sellised erisused on osa naha karakterist ja on lahutamatu osa nahkkaupade omadustest.

6.5. Ostjal on võimalik objekti korrapäraseks hoolduseks sõlmida Müüjaga eraldi leping, mis ei ole käsitletav käesoleva Lepingu osa või lisana.
 

 

7. Müügigarantii

 

7.1. Kauba suhtes võib kehtida nende tootja või maaletooja poolt antud müügigarantii (edaspidi Müügigarantii). Müügigarantii olemasolu korral on Hinnapakkumisel selle kohta vastav märge koos Müügigarantii tähtajaga. Müüja ei anna kaubale omapoolset garantiid.

7.2. Kuivõrd Müüja ei ole Müügigarantii andjaks, siis kehtivad kauba Müügigarantii suhtes ennekõike Müügigarantii andja poolt kehtestatud Müügigarantii tingimused. Müügigarantii andja poolt kehtestatud Müügigarantii tingimused on ülimuslikud käesolevas Lepingus sätestatud Müügigarantii tingimuste suhtes.

7.3. Müüja teavitab Ostjat Müügigarantii andja nimest ja aadressist, Müügigarantii tingimustest, Müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamise korrast ning asjadest, mille suhtes Müügigarantii kehtib, Ostjalt vastavasisulise palve saamise korral e-posti või telefoni teel, kui eelnev ei ole toote Hinnapakkumisel kirjas, üleandmisel kaubaga kaasas või avalikult kättesaadav.

7.4. Kui Müügigarantiis sisalduvad tingimused on Tarbija jaoks vähem soodsad kui Müügigarantiiga seotud reklaamis esitatud tingimused, on Müügigarantii siduv tingimustel, mis on ette nähtud Müügigarantiiga seotud reklaamis. Tarbija ei saa tugineda reklaamis esitatud soodsamatele tingimustele, kui enne lepingu sõlmimist oli Müügigarantiiga seotud reklaami parandatud samal või võrreldaval viisil, nagu see oli tehtud.

7.5. Müügigarantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid õiguskaitsevahendeid.
 

 

8. Isikuandmete töötlemine

 

8.1. Müüja kasutab Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks. Vajadusel edastab Müüja isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

8.2. Müüja kinnitab, et Ostja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) nr 2016/679, 27. aprill 2016.
 

 

9. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

 

9.1. Müügitingimustele ja Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

9.2. Kui Ostjal on kauba kohta pretensioone, peab Ostja pöörduma Müüja poole kirjalikult Müügitingimustes või Veebilehel näidatud kontaktandmetel.

9.3. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Müüja ja Ostja vahelist vaidlust ei ole võimalik lahendada kokkuleppel, siis on Ostjal õigus pöörduda Eesti Vabariigi kohtusse. Tarbijal on õigus pöörduda ka Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Tarbija ja Müüja vahelisi vaidlusi, mis tulenevad Müügitingimuste alusel sõlmitud Lepingust. Komisjoni menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

9.4. Ostja võib saata oma kaebuse ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav siin.